Arrow to expande the menu options
waterwipes pure foundation fund Poland
rodzice

WaterWipes™ z dumą uruchamia w Polsce po raz pierwszy Pure Foundation Fund.

20/09/2022

Fundusz Pure Foundation Fund jest funduszem stypendialnym mającym na celu docenienie

i uznanie wybitnej pracy pracowników ochrony zdrowia, którzy opiekują się kobietami

w ciąży, niemowlętami i świeżo upieczonymi rodzicami.

ZASADY PLEBISCYTU

WaterWipes™ Pure Foundation Fund 2022

26.09.2022

1. Plebiscyt WaterWipes™ Pure Foundation Fund 2022 („Plebiscyt”) jest przeprowadzany przez WaterWipes UC, Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Irlandia A92VX00 („WaterWipes”).

2. WaterWipes powierzył realizację czynności organizacyjnych związanych z Plebiscytem agencji Fleishman-Hillard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000157586, której kapitał zakładowy wynosi 55 000 zł. („Koordynator”).

3. Celem plebiscytu jest wyłonienie wyjątkowego pracownika służby zdrowia („Laureat Plebiscytu”), zapewniającego opiekę położniczą, noworodkową lub poporodową, w celu poprawy i ratowania życia kobiet i niemowląt w Polsce. Osoba ta jest wybierana spośród grona położnych, nominowanych przez kobiety, które doświadczyły profesjonalnego wsparcia ze strony nominowanej i dokonały zgłoszenia, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

4. Plebiscyt przeprowadzany jest na podstawie niniejszych Zasad Plebiscytu dostępnych

w siedzibie Koordynatora oraz pod adresem https://www.waterwipes.com/pl/pl/spolecznosc/rodzice/regulamin-2022.

5. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji Plebiscytu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych

i Zasad Plebiscytu, za wiążące uważa się brzmienie Zasad Plebiscytu.

6. Plebiscyt rozpoczyna się 26.09.2022 o godz. 10:00 i kończy się 14.11.2022 o godz. 15:00 („Czas Trwania Plebiscytu”).

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Uczestnikiem Plebiscytu dokonującym nominacji („Osoba Nominująca”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która jednocześnie:

a. ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. mieszka na terytorium Polski;

c. jest rodzicem, opiekunem prawnym lub przyszłym rodzicem, przyszłym opiekunem prawnym i doświadczyła profesjonalnego wsparcia ze strony osoby, którą nominuje w Plebiscycie;

d. zapoznała się z brzmieniem Zasad Plebiscytu i zaakceptowała ich treść wysyłając zgłoszenie nominacyjne na: https://www.waterwipes.com/pl/pl/spolecznosc/rodzice/pure-foundation-fund-2022

e. wyraziła zgody na przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, przebiegu choroby lub leczenia dotyczącej jej samej lub jej dziecka, dla celów przeprowadzenia Plebiscytu oraz realizacji działań marketingowych, o treści określonej w Załączniku 1, w przypadku, gdy takie dane udostępnia w zgłoszeniu nominacyjnym.

8. Osoba Nominująca przystępuje do udziału w Plebiscycie w Czasie Trwania Plebiscytu poprzez:

a. wskazanie Osoby Nominowanej w drodze wypełnienia zgłoszenia nominacyjnego https://www.waterwipes.com/pl/pl/spolecznosc/rodzice/pure-foundation-fund-2022

b. w którym opisze (wyłącznie forma tekstowa, nie przekraczająca 4000 znaków bez spacji) historię, wydarzenie z udziałem Osoby Nominowanej, wskazując, jak Osoba Nominowana przyczyniła się do poprawy opieki nad Osobą Nominującą lub jej dzieckiem w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej, w wyniku czego działanie Osoby Nominowanej przyniosło pozytywne skutki dla Osoby Nominującej lub dziecka Osoby Nominującej, przy czym opowiedziana historia lub wydarzenie miały miejsce nie wcześniej niż 3 (trzy) lata poprzedzające bezpośrednio Czas Trwania Plebiscytu, to jest po 26 września 2019 r. („Nominacja”);

c. wypełnienie zgłoszenia nominacyjnego https://www.waterwipes.com/pl/pl/spolecznosc/rodzice/pure-foundation-fund-2022. w sposób kompletny i zgodny z Zasadami Plebiscytu i jego wysłanie.

9. Osoba Nominująca może przystąpić do udziału w Plebiscycie tylko jeden raz. Drugie i kolejne zgłoszenie nominacyjne od jednej Osoby Nominującej zostaną pominięte w procesie oceny Nominacji.

10. Osoba Nominująca może nominować tylko jedną Osobę Nominowaną.

11. Osoba Nominująca nie może w zgłoszeniu nominacyjnym podawać jakichkolwiek danych osobowych (imię, nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia itp.) Osoby Nominowanej ani innych danych osobowych osób trzecich, z zastrzeżeniem wyraźnie udzielonej zgody, stosownie do treści Załącznika 1 do Zasad Plebiscytu. W zgłoszeniu nominacyjnym należy podać wyłącznie inicjały Osoby Nominowanej. Zgłoszenia nominacyjne sprzeczne z niniejszym warunkiem nie biorą udziału w Plebiscycie, lecz są trwale usuwane przez Koordynatora.

12. Zabronione jest zamieszczanie przez Osoby Nominujące w zgłoszeniu nominacyjnym materiałów graficznych, fotograficznych oraz jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. Zgłoszenia nominacyjne sprzeczne z niniejszym warunkiem nie biorą udziału w Plebiscycie.

13. Osobą Nominowaną w Plebiscycie może być wyłącznie osoba spełniająca wszystkie poniższe kryteria:

a. posiada prawo wykonywania zawodu położnej stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,

b. aktywnie wykonuje zawód położnej w Czasie Trwania Plebiscytu, udzielając świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski;

c. realizowała lub realizuje świadczenia zdrowotne w szpitalu, będącym zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo wydzieloną jednostką organizacyjną zakładu leczniczego, w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą, z wyłączeniem szpitali jednego dnia i który to zakład realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej;

d. jest szczególnie zaangażowana w opiekę neonatologiczną, poporodową lub położniczą;

e. przyczyniła się do poprawy opieki nad Osobą Nominującą lub jej dzieckiem w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej nie wcześniej niż 3 (trzy) lata poprzedzające bezpośrednio Czas Trwania Plebiscytu, to jest po 26 września 2019.

14. W Plebiscycie nie mogą brać udziału, zarówno w charakterze Osób Nominujących, jaki i Osób Nominowanych:

a. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz WaterWipes lub Koordynatora;

b. osoby będące członkami jury;

c. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe ze wskazanymi powyżej osobami.

PRZEBIEG I NAGRODY PRZYZNAWANE W PLEBISCYCIE

15. O sposobie rozstrzygnięcia Plebiscytu decyduje jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciel WaterWipes, przedstawiciel portalu parentingowego mamotoja.pl, osoba wykonująca zawód położnej.

16. Jury nie kontaktuje się bezpośrednio z uczestnikami Plebiscytu.

17. W terminie do 23.11.2022, jury dokonuje oceny zgłoszonych Nominacji i przekazuje Koordynatorowi liczbę przyznanych punktów każdej Nominacji. Jury poszukuje szczególnie inspirujących lub poruszających Nominacji osób wykonujących zawód położnej, które uczestniczyły w świadczeniach zdrowotnych związanych z ciążą lub porodem lub opieką poporodową i zapewniły Osobie Nominującej lub jej dziecku wyjątkową opiekę.

18. Koordynator kontaktuje się z Osobami Nominującymi, których Nominacje uzyskały kolejno największą liczbę punktów przyznaną przez jury, tak aby przyznać 10 (dziesięć) nagród wskazanych w pkt. 26 Zasad Plebiscytu, dla Osób Nominujących („Zwycięskie Osoby Nominujące”).

19. Koordynator podejmuje nie mniej niż 2 (dwie) próby kontaktu telefonicznego i 1 (jedną) próbę kontaktu e-mailowego ze Zwycięską Osobą Nominującą, z użyciem danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu nominacyjnym. Koordynator informuje Zwycięską Osobę Nominującą o prawie uzyskania nagrody w Plebiscycie.

20. Osoba Nominująca, której Nominacja uzyskała największą liczbę punktów od jury i z którą Koordynatorowi udało się nawiązać kontakt, może udostępnić drogą elektroniczną w terminie trzech (3) dni od dnia pierwszego kontaktu z Osobą Nominującą (odebranie telefonu, oddzwonienie lub wysłanie wiadomości), dane osobowe Osoby Nominowanej, w zakresie umożliwiającym nawiązanie z nią kontaktu (imię, nazwisko, miejsce aktualnego udzielania świadczeń zdrowotnych lub numer telefonu lub adres e-mail), celem wyłonienia Laureata Plebiscytu.

21. Koordynator kontaktuje się z Osobą Nominowaną, której Nominacja uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez jury, o ile Osoba Nominująca, która nominowała tę Osobę Nominowaną nie została wyłączona od udziału w Plebiscycie, z wykorzystaniem danych osobowych udostępnionych przez Osobę Nominującą. Koordynator informuje ją o Nominacji, prawie i warunkach otrzymania tytułu Laureata Plebiscytu.

22. Warunkiem uzyskania tytułu Laureata przez Osobę Nominowaną, której Nominacja uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez jury, a Osoba Nominująca, która nominowała tę Osobę Nominowaną nie została wyłączona od udziału w Plebiscycie, jest złożenie przez Osobę Nominowaną, odpowiednich oświadczeń poprzez podpisanie i odesłanie do Koordynatora dokumentu o treści określonej w Załączniku 2, w szczególności obejmującego wyrażenie zgody na przyjęcie nagrody w Plebiscycie i uzyskanie tytułu Laureata Plebiscytu, wskazanie szpitala uprawnionego do otrzymania stypendium w ramach Plebiscytu, będącego zakładem leczniczym podmiotu leczniczego albo wydzieloną jednostką organizacyjną zakładu leczniczego, w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą, z wyłączeniem szpitali jednego dnia i który to zakład realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej i w którym świadczenia zdrowotne realizowała lub realizuje jako położna ww. Osoba Nominowana. Złożenie tych oświadczeń przez Osobę Nominowaną jest dobrowolne, ale odmowa uniemożliwia przyznanie jej tytułu Laureata Plebiscytu i związanych z tym nagród. Oświadczenia są składane w terminie trzech (3) dni od przekazania Osobie Nominowanej formularza obejmującego odpowiednie oświadczenia drogą elektroniczną.

23. Prawo do nagrody dla Zwycięskiej Osoby Nominującej, której Nominacja uzyskała największą liczbę punktów wygasa w przypadku, gdy:

a. podjęte przez Koordynatora, nie mniej niż dwie (2) próby kontaktu z Osobą Nominowaną, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez Osobę Nominującą, okazują się nieskuteczne; lub

b. Osoba Nominowana nie przesłała Koordynatorowi oświadczeń o treści określonej w Załączniku 2, w terminie trzech (3) dni od ich wysłania pocztą elektroniczną na wskazany przez nią adres lub odesłała oświadczenia bez podpisu lub niekompletne. Takie działanie lub zaniechanie oznacza brak zgody Osoby Nominowanej na udział w Plebiscycie.

W takiej sytuacji Osoba Nominowana jest wyłączona od dalszego udziału w Plebiscycie, a Koordynator kontaktuje się ze Zwycięską Osobą Nominującą, której Nominacja uzyskała kolejno największą liczbę punktów o ile nie została wyłączona od udziału w Plebiscycie, celem wyłonienia Laureata Plebiscytu, zgodnie z pkt. 20 Zasad Plebiscytu.

24. Koordynator kontaktuje się telefonicznie ze szpitalem wskazanym przez Osobę Nominowaną, wskazując, że dla nabycia prawa do stypendium określonego w pkt. 27 Zasad Plebiscytu, konieczne jest wyrażenie zgody na przyjęcie stypendium, o treści określonej w Załączniku 3 i przesłanie oświadczenia podpisanego przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu szpitala w terminie trzech (3) dni od wysłania pocztą elektroniczną wzoru oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez szpital.

25. W przypadku gdy wskazany przez Osobę Nominującą szpital nie wyrazi zgody na przyjęcie stypendium zgodnie z Zasadami Plebiscytu, w tym nie podpisze oświadczenia, którego wzór jest określony w Załączniku 3, traci prawo do nagrody w Plebiscycie, a nagroda, o której mowa w pkt. 27 Zasad Plebiscytu, nie jest przyznawana.

26. Zwycięska Osoba Nominująca, o której mowa w pkt. 18 Zasad Plebiscytu, która nie została wyłączona od udziału w Plebiscycie, otrzymuje zestaw 10 opakowań chusteczek WaterWipes™ o wartości: 159,90 (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) zł. Koordynator wysyła ww. zestaw chusteczek WaterWipes™ za pośrednictwem kuriera, na adres korespondencyjny w Polsce wskazany przez Zwycięską Osobę Nominującą.

27. Laureatem Plebiscytu jest Osoba Nominowana, której Nominacja uzyskała największą liczbę punktów od jury, i która nie została wyłączona od udziału w Plebiscycie. Laureat Plebiscytu otrzymuje nagrody w postaci:

a. jednorazowe stypendium w wysokości 4.000 (cztery tysiące) zł. netto,

b. zestaw 45 opakowań chusteczek WaterWipes o wartości: 719,55 (siedemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) zł.

o łącznej wartości 4.719,55 (cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) zł.

28. Laureat Plebiscytu może być zaproszony przez Koordynatora do przyjazdu do Warszawy, celem osobistego odbioru nagród. W przypadku przyjęcia zaproszenia, zaakceptowany przez Koordynatora koszt podróży stanowi nagrodę dodatkową dla Laureata Plebiscytu.

29. Zwycięski szpital, wskazany przez Laureata Plebiscytu, w którym ten świadczył lub świadczy świadczenia zdrowotne w charakterze położnej, otrzymuje jednorazowe stypendium w wysokości 4.000 (cztery tysiące) zł., które powinno zostać wykorzystane na zakup sprzętu, sfinansowanie szkoleń, poprawę praktyki świadczeń zdrowotnych lub wsparcie badań związanych z ciążą lub noworodkiem lub opieką poporodową.

30. Ogłoszenie Laureata Plebiscytu, wskazanego przez niego zwycięskiego szpitala, który nabył prawo do nagrody w Plebiscycie oraz Osoby Nominującej, która zgłosiła do udziału w Plebiscycie Nominację z udziałem Laureata Plebiscytu, jak również wszystkich Zwycięskich Osób Nominujących, które otrzymały nagrody w Plebiscycie, poprzez wskazanie ich imion, nazwisk i – w przypadku Laureata Plebiscytu, miejscowości i miejsca, w którym udziela świadczeń zdrowotnych, nastąpi w terminie do 12.12.2022 na stronie https://www.waterwipes.com/pl/pl/spolecznosc/rodzice/pure-foundation-fund-2022

31. Udział w Plebiscycie i przyjęcie nagrody w Plebiscycie jest dobrowolne.

32. Brak odbioru nagrody, nieprzekazanie w terminie na wskazany adres danych lub oświadczeń wskazanych w Zasadach Plebiscytu, przekazanie błędnego adresu korespondencyjnego lub naruszenie innych postanowień Zasad Plebiscytu przez Osobę Nominowaną, Zwycięską Osobę Nominującą lub zwycięski szpital, skutkuje utratą prawa do nagrody.

33. Płatności na rzecz Laureata Plebiscytu oraz wskazanego przez nią szpitala zostaną dokonane na wskazane przez nie rachunki bankowe.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

34. Dokonując Nominacji w Plebiscycie Osoba Nominująca zaświadcza, że jest wyłącznym autorem Nominacji i że przedstawiona w niej historia jest prawdziwa i zgłoszenie nominacyjne, w tym Nominacja w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich; w przypadku gdy Nominacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że przysługują jej do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Nominacja jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Osoby Nominującej, nie była dotychczas nigdzie rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich.

35. Zwycięskie Osoby Nominujące, poprzez wysłanie zgłoszenia nominacyjnego:

a. udzielają WaterWipes, z chwilą otrzymania nagrody, licencję niewyłączną, z prawem do jej przenoszenia na inne podmioty i udzielania sublicencji, nieograniczoną terytorialnie, na okres 5 lat, na korzystanie z Nominacji, na następujących polach eksploatacji:

i. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,

ii. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym mediach (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe);

iii. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy;

iv. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;

v. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej

– w celach związanych z organizacją i promocją Plebiscytu lub WaterWipes oraz w ramach działań marketingowych w tym komunikacyjnych WaterWipes, wraz z prawem dokonywania przez WaterWipes opracowań Nominacji oraz ich rozpowszechniania w zakresie określonym powyżej;

b. zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Nominacji, z zastrzeżeniem prawa WaterWipes do każdorazowego oznaczania autorstwa Nominacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

36. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane na adres poczty elektronicznej Koordynatora: fhww-pl@fleishmaneurope.com.

37. Reklamacje wskazują dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz przyczynę reklamacji.

38. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

39. Odrzucenie reklamacji przez Koordynatora nie pozbawia reklamującego praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

40. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nagród uzyskanych w Konkursie, Zwycięskie Osoby Nominujące otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości podatku obciążającego zdobywcę nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie kwoty z nagrody dodatkowej, o której mowa powyżej. Zwycięskie Osoby Nominujące zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku. Funkcję płatnika podatku pełni Koordynator.

41. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Plebiscycie jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z Plebiscytem jest sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

42. W Plebiscycie znajdują zastosowanie następujące zasady ochrony prywatności:

A. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu (Osoby Nominowane, Osoby Nominujące), osób składających reklamacje i przedstawicieli szpitala wskazanego przez Laureata Plebiscytu, jest WaterWipes UC, Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Irlandia A92VX00. Z administratorem można skontaktować się na ww. adres lub drogą elektroniczną na adres: info@waterwipes.com

B. Odbiorcami danych osobowych mogą̨ być́ osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Plebiscytu, w tym Fleishman-Hillard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876) ul. Ogrodowa 58, działający jako Koordynator, podmioty świadczące usługi informatyczne, bankowe i kurierskie oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem właściwe organy administracji państwowej.

C. Dane osobowe przetwarzane są w związku z Plebiscytem w następujących zakresach:

a. Osoby Nominujące: imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu (w zależności od zakresu udostępnionych danych);

b. Osoby Nominowane pretendujące do tytułu Laureata Plebiscytu: imię, nazwisko, miejscowość, w której udziela świadczeń zdrowotnych, adres e-mail, numer telefonu, rola/tytuł zawodowy, nazwa wskazanego podmiotu leczniczego, w którym wykonuje lub wykonywała praktykę zawodową;

c. Zwycięskie Osoby Nominujące również: adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda pieniężna oraz dane niezbędne na potrzeby dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, wartość wygranej;

d. Laureat Plebiscytu również: wizerunek;

e. składający reklamację: imię, nazwisko oraz adres e-mail;

f. przedstawicieli szpitala wskazanego przez Laureata Plebiscytu: imię, nazwisko, szpital, którego są reprezentantem, funkcja realizowana w szpitalu.

D. W związku z Plebiscytem mogą być przetwarzane szczególnie chronione dane osobowe Osoby Nominującej lub jej dziecka dotyczące stanu zdrowia lub przebiegu choroby lub leczenia, jeżeli Osoba Nominująca udzieli wyraźnej zgody ich na przetwarzanie przez WaterWipes - Admistratora dla celów przeprowadzenia Plebiscytu, w tym wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz dla celów realizacji działań marketingowych, w tym komunikacyjnych WaterWipes.

E. Administrator przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w pkt. C i D:

a. w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Plebiscycie, w tym w szczególności w celu wyłonienia Zwycięskich Osób Nominujących i Laureata Plebiscytu i wydania nagród, ogłoszenia publicznie o przyznaniu nagród (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia Plebiscytu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b. dla celów rozpatrywania reklamacji (niezbędność do realizacji obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. dla celów wykonywania licencji do Nominacji udzielonej WaterWipes przez Zwycięskie Osoby Nominujące (wykonywanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d. dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Plebiscytu (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. dla celów realizacji działań marketingowych w tym komunikacyjnych WaterWipes (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych szczególnie chronionych).

F. Administratorem danych osobowych Zwycięskich Osób Nominujących i Laureata Plebiscytu, którzy otrzymają nagrodę, jest Fleishman-Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-876), ul. Ogrodowa 58 („Administrator II”), który będzie przetwarzał dane osobowe tych osób dla celów wykonywania obowiązków podatkowych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora II w razie uzasadnionej obawy, że takie roszczenia się pojawią w związku z realizowaną funkcją płatnika podatku – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na obronie jego praw). Z Administratorem II można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres email: daneosobowe@fleishmaneurope.com.

G. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. C i D będą przetwarzane przez okres przeprowadzania Plebiscytu, przyznawania i wydawania nagród, przez czas postepowań́ reklamacyjnych oraz przez okres przedawnienia roszczeń́, a w zakresie danych osobowych Zwycięskich Osób Nominujących i Laureata Plebiscytu także przez okres przyznanej WaterWpies licencji, o której mowa w pkt. 35 Zasad Plebiscytu oraz okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.

H. Uczestnik Plebiscytu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również̇ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować́ się na adres e-mail: daneosobowe@fleishmaneurope.com.

I. Dane osobowe są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w krajach UE i nie są przekazywane poza obszar UE.

J. W każdym przypadku, w którym uczestnik Plebiscytu uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

K. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika.

L. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, zgoda może być cofnięta w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do mementu cofnięcia zgody.

M. Podanie przez uczestnika Plebiscytu danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Plebiscycie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie uczestnika z udziału w Plebiscycie, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

N. Dane osobowe przetwarzane w związku z Plebiscytem nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Załącznik 1

ZGŁOSZENIE NOMINACYJNE

W PLEBISCYCIE WATERWIPES PURE FOUNDATION FUND 2022

  • Proszę podać Pani dane

  • Imię

  • Nazwisko

  • Adres e-mail

  • Numer telefonu

Administratorem Pani danych osobowych jest WaterWipes UC, Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Irlandia A92VX00. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Plebiscycie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dostępne są w Zasadach Plebiscytu WATERWIPES™ Pure Foundation Fund 2022

Proszę opisać (wyłącznie forma tekstowa, nie przekraczająca 4000 znaków bez spacji) historię, wydarzenie z udziałem położnej, wskazując, jak ta położna przyczyniła się do poprawy opieki nad Panią jako pacjentką lub Pani dzieckiem w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej, w wyniku czego działanie nominowanej położnej przyniosło pozytywne skutki dla Pani lub Pani dziecka, przy czym opowiedziana historia lub wydarzenie miały miejsce nie wcześniej niż 3 (trzy) lata poprzedzające bezpośrednio Czas Trwania Plebiscytu tj. po 26 września 2019.

Proszę podać wyłącznie inicjały jednej nominowanej położnej. Podanie danych osobowych nominowanej położnej lub innych osób, wskazanie kilku położnych lub zamieszczenie zdjęcia spowoduje, że Pani zgłoszenie zostanie wyłączone z udziału w Plebiscycie.

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WaterWipes wskazanych powyżej, szczególnie chronionych danych osobowych dotyczących mojego lub mojego dziecka stanu zdrowia lub przebiegu choroby lub leczenia dla celów przeprowadzenia Plebiscytu, w tym wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród;

 jeżeli opisana historia (Nominacja) otrzyma nagrodę w Plebiscycie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WaterWipes wskazanych powyżej, szczególnie chronionych danych osobowych dotyczących mojego lub mojego dziecka stanu zdrowia lub przebiegu choroby lub leczenia dla celów realizacji działań marketingowych WaterWipes.

Aby wziąć udział w Plebiscycie nie musi Pani podawać szczególnie chronionych danych osobowych dotyczących Pani lub Pani dziecka stanu zdrowia lub przebiegu choroby lub leczenia. Jeśli jednak przekazała Pani takie dane, udzielenie powyższych zgód jest niezbędne dla wzięcia udziału w Plebiscycie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani i Pani dziecka danych osobowych dostępne są w Zasadach Plebiscytu WATERWIPES™ Pure Foundation Fund 2022.

Klikając „wyślij” potwierdza Pani/Pan przeczytanie i akceptację Zasad Plebiscytu WATERWIPES™ Pure Foundation Fund 2022.

<przycisk wyślij>

Załącznik 2

FORMULARZ DLA NOMINOWANEJ POŁOŻNEJ

Pani dane osobowe, w zakresie imienia, nazwiska, miejsca aktualnego udzielania świadczeń zdrowotnych lub adresu email lub numeru telefonu, otrzymaliśmy od uczestniczki Plebiscytu WATERWIPES PURE FOUNDATION FUND 2022, która nominowała Panią do otrzymania tytułu Laureata Plebiscytu i stypendium w ramach Funduszu Pure Foundation Fund. Uczestniczka w następujący sposób opisała Pani pracę, która przyczyniła się do poprawy opieki nad nominującą lub jej dzieckiem w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej:

Administratorem Pani danych osobowych jest WaterWipes UC, Donore Road, Drogheda, Co. Louth, Irlandia A92VX00. Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z Plebiscytem na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani danych osobowych dostępne są w Zasadach Plebiscytu WATERWIPES™ Pure Foundation Fund 2022.

W dokumencie tym może Pani także zapoznać się ze szczegółami Plebiscytu, w którym została Pani nominowana do otrzymania nagrody.

Ma Pani możliwość otrzymania jednorazowego stypendium w wysokości: 4.000 zł. netto oraz zestawu 45 opakowań chusteczek WaterWipes stanowiącego zapas o wartości 719,55 zł., jeżeli wyrazi Pani zgodę na poniższe postanowienia. Warunkiem otrzymania ww. nagrody jest także wskazanie szpitala, w którym świadczyłam Pani lub świadczy pracę w charakterze położnej i który wyrazi zgodę na przyjęcie nagrody w postaci jednorazowego stypendium w wysokości: 4.000 zł.

Uzyskana w Plebiscycie nagroda będzie stanowiła Pani przychód, podlegający opodatkowaniu.

Zgodę może Pani wyrazić składając własnoręczny podpis na dole tego dokumentu i odsyłając tak podpisany dokument na adres: Fleishman-Hillard Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub skan/zdjęcie podpisanego dokumentu na adres poczty elektronicznej: paulina.bilska@fleishmaneurope.com.

Ja niżej podpisana:

 potwierdzam, że spełniam wszystkie warunki Osoby Nominowanej, określone w pkt. 13 Zasad Plebiscytu ;

 Wyrażam zgodę na przyjęcie tytułu Laureata Plebiscytu i nagrody określonej w pkt. 28 i 29 Zasad Plebiscytu;

 Wskazuję niniejszym szpital realizujący świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów w trakcie ciąży, porodu lub opieki poporodowej:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

który uzyska prawo do stypendium i potwierdzam, że świadczyłam lub świadczę w nim pracę w charakterze położnej.

 Wyrażam zgodę na utrwalanie przez WaterWipes mojego wizerunku, jak również wykorzystywanie tego wizerunku oraz moich dóbr osobistych w zakresie imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, miejsca i miejscowości wykonywania praktyki zawodowej w charakterze położnej w newsletterze WaterWipes rozpowszechnianym globalnie przez WaterWIpes i spółki powiązane do subskrybentów, internecie, zwłaszcza na stronach internetowych i mediach społecznościowych WaterWipes i Burda Media Polska Sp. z o.o. - administratora serwisu mamotoja.pl oraz ich udostępnianiu do mediów lifesylowych i parentingowych, w tym prasy, radia i telewizji, dla celów marketingowych WaterWipes, w tym na rozpowszechnianie historii, wydarzenia z moim udziałem zgłoszonego przez nominującą mnie do Plebiscytu osobę. Zgadzam się na aktywny udział w tych działaniach marketingowych, w szczególności poprzez udzielenie wywiadu i wypowiedzi prasowej, które będą rozpowszechniane w ww. zakresie. Dla ww. celów przekażę Koordynatorowi zdjęcie z moim wizerunkiem i potwierdzam prawo jego rozpowszechniania w ww. zakresie.

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nieodesłanie niniejszego oświadczenia w terminie trzech (3) dni lub odesłanie oświadczenia bez pełnego podpisu lub niekompletnego, oznacza brak zgody na udział w Plebiscycie. W takiej sytuacji Pani dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE WSKAZANEGO PRZEZ LAUREATA PLEBISCYTU SZPITALA

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu i na rzecz

____________________________________________________________________________

należycie umocowany/i do składania oświadczeń woli w imieniu ww. podmiotu, oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przyjęcie przez reprezentowany przez nas podmiot stypendium przyznanego w Plebiscycie WATERWIPES™ Pure Foundation Fund 2022 w kwocie 4.000 (cztery tysiące) zł.

Kwotę stypendium proszę przelać na następujący rachunek ww. podmiotu

____________________________________________________________________________

Potwierdzam/y, że cała kwota stypendium zostanie przeznaczona przez szpital na zakup sprzętu, sfinansowanie szkoleń, poprawę praktyki świadczeń zdrowotnych lub wsparcie badań związanych z ciążą lub noworodkiem lub opieką poporodową.

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Nieodesłanie niniejszego oświadczenia w terminie trzech (3) dni lub odesłanie oświadczenia bez pełnego podpisu lub niekompletnego, oznacza brak zgody na przyjęcie stypendium w Plebiscycie.

bądźmy w kontakcie

,
bluetick
imię
,
bluetick
nazwisko
Wprowadź prawidłowy adres e-mail
bluetick
adres e-mail

Potwierdzam, że mam więcej niż 16 lat i zapoznałem/łam się z Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności.

Aby potwierdzić wolę otrzymywania od WaterWipes wiadomości e-mail związanych z oferowanymi przez WaterWipes Produktami lub specjalnymi ofertami lub promocjami, należy zaznaczyć to pole. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w otrzymywanych wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami pod adresem info@waterwipes.com

Zaznacz pole Recaptcha